close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORTY

 • Wizyty w sprawach w sprawach paszportowych rezerwuje się rejestrując się na stronie internetowej: https://secure.e-konsulat.gov.pl/

   

   

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu (biometrycznego)

   

  Paszport wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu opłaty konsularnej.

  Wniosek składa się osobiście. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu składa:

   

  a) Czytelnie wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (do pobrania pod linkiem: wniosek). Wniosek powinien zostać  wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru przed wizytą w konsulacie. Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku znajdą Państwo w dokumencie pod poniższym linkiem:

  Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu lub paszportu tymczasowego

   

   b) Kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  c) Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (oryginał) - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL.

  d) Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (oryginał) - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

   

  Należy również okazać:

   

  - dotychczasowy paszport (odpowiednio - paszport tymczasowy),

  - dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty,

   

  a także dokonać opłaty konsularnej; opłatę konsularną wnosi się przed wykonaniem czynności konsularnej.

   

   

  Konsul może żądać przedłożenia: odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego przez osobę ubiegającą się o dokument paszportowy.

   

  Od osoby ubiegającej się o paszport (biometryczny) pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców. Dane biometryczne w postaci odcisków palców, po wprowadzeniu do ewidencji paszportowej, podlegają zaszyfrowaniu.

   

  W paszportach wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.

   

  Zaleca się składanie wniosku o paszport z odpowiednim wyprzedzeniem czyli przed upływem terminu ważności posiadanego paszportu. Czas oczekiwania na paszport biometryczny w przypadku złożenia wniosku w urzędzie konsularnym w Sarajewie to około 6 tygodni.

  Uwaga:

  W przypadku składania wniosku przez osobę, która nie posiada numeru PESEL, konsul występuje o nadanie numeru PESEL; jednakże należy pamiętać, iż osoba ta powinna złożyć odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia. Bez złożenia odpisu polskiego aktu urodzenia nie ma możliwości uzyskania numeru PESEL.

  Nie należy zwracać się do organów krajowych w sprawie nadania numeru PESEL, gdyż numer PESEL obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu - jest nadawany na wniosek konsula (za czynność tę nie pobiera się opłat).

   

   

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

   

   

   

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego

   

  Paszport tymczasowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu dokumentów wymienionych w punkcie „Złożenie wniosku o wydanie paszportu (biometrycznego)” i uiszczeniu opłaty konsularnej. Paszport tymczasowy jest sporządzany w urzędzie konsularnym.

  Warto pamiętać, że w razie potrzeby, np. w sytuacji, kiedy posiadany paszport utracił już ważność, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu - konsul może wydać paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport biometryczny.

  Konsul po potwierdzeniu danych i tożsamości osoby wydaje także paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu.

   

   

   

   

  Osoby małoletnie

   

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców (odpowiednio - ustanowionych przez sąd opiekunów).

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna - zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

   

  Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat.

  Nie pobiera się odcisków palców od dzieci, które nie ukończyły 12 lat.

  W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza.

  Rodzice zamierzający złożyć wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej, która urodziła się za granicą i nie posiada jeszcze numeru PESEL, mogą skorzystać z pośrednictwa konsula w zarejestrowaniu  (transkrypcji) zagranicznego aktu urodzenia w polskich rejestrach aktów stanu cywilnego (w celu uzyskania odpisu polskiego aktu urodzenia, wymaganego do nadania numeru PESEL).

   

  Odbioru dokumentu paszportowego wydanego małoletniemu może dokonać jeden z rodziców lub odpowiednio ustanowionych przez sąd opiekunów - po okazaniu swojego dokumentu paszportowego i przedłożeniu do anulowania dotychczasowego dokumentu paszportowego małoletniego.

   

   

   

  Informacje dodatkowe

   

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);
  • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom do ukończenia 26 roku życia.

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu - przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

   

  Opłaty konsularne obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu w związku:

  • ze zmianą lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL),
  • ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  • z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

   

   

  Nie pobiera się opłat konsularnych za wydanie paszportu od:

  1) osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;

  2) osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;

  3) osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

   

  Podwyższoną o 200% opłatę konsularną za wydanie paszportu pobiera się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

   

   

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby.

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: