close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDAWANIE WIZ

 •  

  OD 15 WRZEŚNIA 2011 ZŁOŻENIE WNIOSKU WIZOWEGO ZARÓWNO O WIZĘ SCHENGEN JAK I KRAJOWĄ W KAŻDYM POLSKIM URZĘDZIE KONSULARNYM, MUSI BYĆ POPRZEDZONE ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WNIOSKU WIZOWEGO. DOSTĘP DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: HTTP://WWW.E-KONSULAT.GOV.PL. ZNAJDĄ TAM PAŃSTWO RÓWNIEŻ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR WIZOWYCH I WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

   

  Wydawanie wiz

  Wizę wydaje lub odmawia jej wydania konsul. Od decyzji konsula można się odwołać w urzedzie konsularnym. Ponadto Komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej może unieważnić wizę posiadaną przez cudzoziemca, jeśli nie posiada on wymaganych środków finansowych (min. 25 eur na każdy dzień pobytu) oraz gdy cel wjazdu lub pobytu na terytorium RP jest inny niż deklarowany.

  Wydanie decyzji o unieważnieniu wizy odnotowuje się w dokumencie cudzoziemca. Od decyzji unieważnienia wizy przez komendanta granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

  Wydawanie wiz w celu wykonywania pracy

  Wizy w celu wykonywania pracy wydaje lub odmawia jej wydania konsul właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania cudzoziemca

  W związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znowelizowane zostały zasady podejmowania i wykonywania pracy w Polsce przez cudzoziemców. Wiza w celu wykonywania pracy może być wystawiona cudzoziemcowi, który przedstawi zezwolenie na pracę lub pisemne oświadczenie pracodawcy, jeśli zezwolenie nie jest wymagane. Zezwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę na wniosek podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy. Zezwolenie na pracę może być wydane na okres nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane.  

  Wydawanie wiz w celu podjęcia studiów na terytorium Polski

  Student cudzoziemiec podejmujący studia na polskiej uczelni powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej 200 eur na każdy miesiąc pobytu i wykazać, że posiada te środki na całą długość pobytu (12 miesięcy lub odpowiednio krótszy okres).

  Ponadto cudzoziemiec powinien posiadać bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Polski, nie mniejsze jednak niż 125 eur.

  Opłaty wizowe

  Wiza Schengen - 69 KM

  Wiza krajowa - 118 KM

  Wiza studencka - bezpłatna

  Uwaga! Na mocy porozumienia UE i BiH określone kategorie obywateli BiH są zwolnione z opłat wizowych, ale osoby nadal muszą dołączyć do wniosku odpowiednią dokumentację.

  Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku wizowego

  • Ważny paszport (minimum 3 miesiące)
  • 1 fotokopia strony paszportu ze zdjęciem
  • Fotografia 3,5cm x 4,5cm kolorowa, na jasnym i jednolitym tle, zdjęcie twarzy na wprost
  • Wypełniony dokładnie i osobiście, podpisany 1 formularz aplikacji wizowej
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu + 1 fotokopia, jeśli pracuje lub potwierdzenie ze studiów
  • Ubezpieczenie zdrowotne M2 + 1 fotokopia, jeśli pracuje.
  • Ubezpieczenie zdrowotne na czas podróży i pobytu w Polsce na kwotę 30 000,- EUR i ważne na wszystkie państwa Schengen
  • Zaproszenie z Polski obowiązkowo w oryginale.

  -  W przypadku pobytu prywatnego zaproszenie powinno być wystawione przez Wojewodę (formularz dostępny w Urzędzie Wojewódzkim)

  -  W przypadku pobytu służbowego zaproszenie powinno być zgodne ze wzorem zaproszenia określonym w Ustawie z dnia 13.06.2003 r. o cudzoziemcach /Rozdział 2 Art.16  Ust.3/.

  Zaproszenie wystawione w celu służbowym powinno być poświadczone notarialnie.

  W zaproszeniu służbowym zamieszcza się:

  1) Dane zapraszającego:

  • a) imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer telefonu, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości

  lub

  • b) firmę albo nazwę, numer REGON, adres siedziby i numer telefonu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

  2) Imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu podróży zapraszanego cudzoziemca oraz stopień pokrewieństwa z zapraszającym.

  3) Imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia i płeć małżonka oraz dzieci zapraszanego cudzoziemca o ile są zapraszani.

  4) Zobowiązanie się zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztu zakwaterowania i ewentualnego leczenia, kosztu powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztu tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  4a)Adres miejsca zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca.

  5) Określenie czasu, na który zapraszający zaprasza cudzoziemca.

  5a) Określenie celu pobytu zapraszanego cudzoziemca.

  6) Nazwę organu, który dokonał wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

  7) Datę i numer wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

  8) Podpis zapraszającego

  Decyzja w sprawie wizowej wydawana jest po upływie od 7 do 30 dni kalendarzowych.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: